เปิดฉากเริ่มเรื่อง

           พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ๓๐ ทัศ มา ๔ อสงไขยแสนมหากัป
ด้วยประการดังนี้แล้ว ครั้นทิวงคตได้อุบัติไปบังเกิดเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติ
อยู่ในเทวโลกสวรรค์ชั้นดุสิต


            เมื่อท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ลงมาเที่ยวประกาศแก่ชาวโลก
อันเป็นเหตุแห่งพุทธโกลาหลแก่มวลมนุษย์ว่า


            นับตั้งแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก
ความสงสัยสับสนนี้ดำรงอยู่ถึงหนึ่งแสนปีเต็ม  หาผู้ให้คำตอบมิได้ จวบจนกระทั่ง
บุพนิมิต ๕ ประการปรากฏขึ้นแก่สันดุสิตเทพบุตรแล้ว เหล่าเทวดา อินทร์ พรหม
ก็ทราบแน่ชัดว่า สันดุสิตเทพบุตร องค์นี้เอง คือองค์พระสัพพัญญูโพธิสัตว์


            จึงพากันกราบทูลอาราธนาสันดุสิตเทพบุตรให้จุติมาบังเกิดยังโลกมนุษย์
เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์ในมนุษยโลก
กับทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นสังสารวัฏ ครั้นสันดุสิตเทพบุตรทรงพิจารณา
ปัญจมหาวิโลกนะ คือเหตุการณ์สำคัญที่พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณา ตรวจดู
ก่อนจะทรงรับอาราธนา ๕ ประการ คือ


         ๑. กาล       คือ   อายุขัยของมนุษย์ จะต้องอยู่ระหว่าง ๑๐๐ ปี ถึง ๑ แสนปี

             วสฺสสตสหสฺสโต ปฏฺาย เหฏฺา, วสฺสสตโต ปฏฺาย อุทฺธ อายุกาโล กาโล
นาม,ตทา จ อสีติวสฺสสหสฺสายุกา มนุสฺสา ฯ อถ มหาสตฺโต นิพฺพตฺติตพฺพกาโลติ
กาล ปสฺสิ ฯ (ที.อ. ๕/๕/๒๓)

         ๒. ทีปะ       คือ   ทวีปที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติต้องเป็นชมพูทวีปเท่านั้น

             ตโต ทีป วิโลเกนฺโต สปริวาเร จตฺตาโร ทีเป โอโลเกตฺวา ตีสุ ทีเปสุ พุทฺธา น
นิพฺพตฺตนฺติ, ชมฺพุทีเปเยว นิพฺพตฺตนฺตีติ ทีป ปสฺสิ ฯ (ที.อ. ๕/๕/๒๔)


         ๓. เทสะ      คือ   ประเทศ ที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติต้องเป็นมัธยมประเทศเท่านั้น

              กตรสฺมึ นุ โข ปเทเส พุทฺธา นิพฺพตฺตนฺตีติ เทส โอโลเกนฺโต มชฺฌิมเทส
ปสฺสิ ฯ (ที.อ. ๕/๕/๒๔)

         ๔. กุละ       คือ   ตระกูล ที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติต้องเป็นขัตติยสกุล
                                 หรือพราหมณสกุลเท่านั้น

              พุทฺธา นาม โลกสมฺมเต กุเล นิพฺพตฺตนฺติ, อิทานิ จ ขตฺติยกุล โลกสมฺมต,
ตตฺถ นิพฺพตฺติสฺสามิ ฯ (ที.อ. ๕/๕/๒๔)


         ๕. มารดา   คือ   พระมารดาของพระพุทธเจ้าจะต้องมีศีล ๕ บริสุทธิ์
                                ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกัป

              พุทฺธมาตา นาม โลลา สุราธุตฺตา น โหติ, กปฺปสตสหสฺสปูริตปารมี ชาติโต
ปฏฺาย อขณฺฑปฺจสีลา โหติ ฯ (ที.อ. ๕/๕/๒๔)


เมื่อทรงเห็นว่าอยู่ในสถานะอันสมควรจึงรับคำทูลเชิญ