ทรงปฏิสนธิ

            พระนางสิริมหามายา ทรงสุบินนิมิตว่า ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐ
ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และ ท้าวกุเวร  มายกพระองค์ไปพร้อมทั้งพระแท่นที่บรรทม
มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่ง ลงจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนาง
ชูงวงถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานมาเข้าเฝ้า  พร้อมทำประทักษิณ
ต่อพระนาง ๓ รอบ แล้วเข้าสู่ท้องข้างขวาของพระนาง


            จตฺตาโร กิร น มหาราชาโน สยเนเนว สทฺธึ อุกฺขิปิตฺวา อโนตตฺตทห เนตฺวา
นฺหาเปตฺวา ทิพฺพวตฺเถหิ นิวาเสตฺวา ทิพฺพคนฺเธหิ วิลิมฺเปตฺวา ทิพฺพปุปฺผานิ ปิลนฺธิตฺวา
ตโต อวิทูเร นนฺทนวน เอวมุปริปิ รชตปพฺพโต ตสฺส อนฺโต กนกวิมาน อตฺถิ ตสฺมึ
ปาจีนโต สีส กตฺวา นิปชฺชาเปสุ. อถ โพธิสตฺโต เสตวรวารโณ หุตฺวา ตโต อวิทูเร
เอโก สุวณฺณปพฺพโต, ตตฺถ จริตฺวา ตโต โอรุยฺห ต รชตปพฺพต อภิรูหิตฺวา กนกวิมาน ปวิสิตฺวา มาตร ปทกฺขิณ กตฺวา ทกฺขิณปสฺส ผาเลตฺวา กุจฺฉึ ปวิฏฺสทิโส อโหสิ ฯ
(ที.อ. ๕/๕/๒๕)


            เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงทราบถึงพระสุบินนิมิตนั้น  จึงรับสั่งให้เชิญหัวหน้า
พราหมณ์โหราจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้า พราหมณ์โหราจารย์เหล่านั้นได้ฟังแล้วก็กราบทูล
พยากรณ์ว่า “พระสุบินนิมิตนี้ พระองค์จะได้พระโอรสที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่
มีอานุภาพมาก หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้”

             เทวิยา เต กุจฺฉิมฺหิ คพฺโภ ปติฏฺิโต, โส จ โข ปุริสคพฺโภ, น อิตฺถีคพฺโภ,
ปุตฺโต เต ภวิสฺสติ. โส สเจ อคาร อชฺฌาวสิสฺสติ, ราชา ภวิสฺสติ จกฺกวตฺตี ธมฺมิโก
ธมฺมราชา สเจ อคารา นิกฺขมฺม ปพฺพชิสฺสติ, พุทฺโธ ภวิสฺสติ โลเก วิวฏจฺฉโท ฯ
(ที.อ. ๕/๕/๒๖)