ประสูติ ณ ป่าลุมพินี

            เมื่อพระนางทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาส  จึงกราบทูลขอพระราชานุญาต
จากพระเจ้าสุทโธทนะ พระสวามีไปกรุงเทวทหะ

            เมื่อเสด็จถึงป่าลุมพินีสถานอันเป็นสถานที่รื่นรมย์   ก็บังเกิดอาการ
ประชวรพระครรภ์  จนถึงเวลาใกล้เที่ยง พระนางเจ้าสิริมหามายา ประสูติพระราชโอรส
สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ มีบุญญาธิการ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ

            เมื่อประสูติจากพระครรภ์  พระมหาบุรุษเสด็จลุกขึ้นประทับยืนบนพื้นปฐพี
ทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศ เสด็จดำเนินไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นรองรับพระบาท
แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า

“เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีก”

             อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโหมสฺมิ โลกสฺส
อยมนฺติมา เม ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ ฯ (ที.มหา. ๑๐/๒๖/๑๗)