อสิตดาบสทำนายพระลักษณะ

            อสิตดาบสทราบข่าวว่า  พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะประสูติแล้ว
จึงเข้าไปเยี่ยมในพระราชนิเวศน์ แล้วกล่าวทำนายตามตำราพยากรณ์ศาสตร์
มีคติเป็น ๒ นัยว่า

            “พระราชกุมารนี้  เมื่อเจริญวัยแล้ว  ถ้าอยู่ครองเพศฆราวาส
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวช จะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก”