อภิเษกสมรส

            เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ พระนางยโสธรา
(พระนางพิมพา)
ทั้ง ๒ พระองค์เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้ง ๓ หลัง ดุจเสวยทิพยสมบัติ