เสด็จออกบรรพชา

            เจ้าชายสิทธัตถะทรงตื่นบรรทมขึ้นมาในยามดึก  ได้ทอดพระเนตรเห็นอาการ
วิปริตของเหล่านางสนมทั้งหลาย  ที่หลับใหลอยู่เกลื่อนกลาด ทรงเกิดความสังเวช
จึงตัดสินพระทัยออกบวช โดยให้ นายฉันนะ จัดเตรียมม้ากัณฐกะ   แล้วเสด็จไป
ทอดพระเนตรพระราชโอรสและพระนางพิมพาซึ่งบรรทมอยู่


            จากนั้นก็เสด็จออกจากพระมหานคร จวบจนใกล้รุ่ง ก็บรรลุถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา
ทรงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ออกส่งให้นายฉันนะ แล้วตัดพระเกศาเหลือไว้ประมาณ
๒ องคุลี พระเกศาเหล่านั้นได้ม้วนกลมเป็นทักษิณาวัฏ ปรากฏอยู่ตราบเท่าถึง
ปรินิพพาน


            ในขณะนั้นทรงอธิษฐานว่า “ถ้าจะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
ขอให้
เส้นผมนี้จงลอยอยู่ในอากาศ อย่าได้ตกลงมา”
เมื่อทรงโยนพระเกศาขึ้นไปบนอากาศ ปรากฏว่าพระเกศาลอยอยู่บนอากาศ   
มิได้ตกลงมา  ท้าวสักกเทวราชได้เอาพานมารองรับแล้วนำไปบรรจุไว้ใน
พระเจดีย์จุฬามณีเทวโลก ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์


             เมื่อทรงอธิษฐานเพศบรรพชิตครองผ้ากาสาวพัสตร์เรียบร้อยแล้ว รับสั่งให้
นายฉันนะ นำม้ากัณฐกะพร้อมเครื่องอาภรณ์และข่าวสารการบรรพชาของพระองค์
ไปแจ้งแก่พระบิดา และพระประยูรญาติในกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อบรรเทาทุกข์โทมนัส
อันเกิดจากความห่วงใยในพระองค์