ปัญจวัคคีย์ออกบวช

           โกณฑัญญพราหมณ์  ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
ก็ดีใจ เพราะตรงกับคำทำนายของตน จึงไปชักชวนพราหมณ์ ๔ คน คือ วัปปะ ภัททิยะ
มหานามะ
และอัสสชิ ให้ออกบวชตาม พราหมณ์ทั้ง ๕ นั้น ได้ชื่อว่า “ปัญจวัคคีย์”

           เที่ยวสืบเสาะติดตามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานที่ต่างๆ จนมาพบพระองค์
ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นพระองค์กำลังทำความเพียรอยู่ ก็มีความมั่นใจว่า
พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน จึงได้เฝ้าอุปัฏฐากรับใช้
ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนให้รู้ตามบ้าง