แสดงโอฬาริกนิมิต

       ในเวลาเช้า ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา พระพุทธองค์เสด็จเข้าไป
บิณฑบาต ณ เมืองไพศาลี ในครั้งนั้น พระพุทธองค์ได้แสดง โอฬาริกนิมิต คือตรัสให้
พระอานนท์ทราบว่า “ผู้ใดเจริญ อิทธิบาทภาวนา หรืออิทธิบาท ๔ สมบูรณ์ดีแล้ว
ผู้นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงกัปหนึ่ง หรือเกินกว่าได้ตามประสงค์”

แม้พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงนิมิตถึง ๓ ครั้ง แต่พระอานนท์ ก็มิได้ทูลอาราธนาให้ดำรง
พระชนมชีพอยู่ตลอดกัปหนึ่งเพราะเหตุที่พญามารได้เข้าดลใจ

         ตติยมฺปิ โข ภควา อายสฺมนฺต อานนฺท อามนฺเตสิ รมณียา อานนฺท เวสาลี รมณีย
อุเทน เจติย รมณีย โคตมก เจติย รมณีย สตฺตมฺพ เจติย รมณีย พหุปุตฺต เจติย รมณีย
สารนฺทท เจติย รมณีย ปาวาล เจติย ยสฺส กสฺสจิ อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา

พหุลีกตา ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏฺิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน กปฺป วา
ติฏฺเยฺย กปฺปาวเสส วา ตถาคตสฺส โข อานนฺท จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ภาวิตา พหุลีกตา
ยานีกตา วตฺถุกตา อนุฏฺิตา ปริจิตา สุสมารทฺธา โส อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺป
วา ติฏฺเยฺย กปฺปาวเสส วาติ ฯ เอวปิ โข อายสฺมา อานนฺโท ภควตา โอฬาริเก นิมิตฺเต
กยิรมาเน โอฬาริเก โอภาเส กยิรมาเน นาสกฺขิ ปฏิวิชฺฌิตุ น ภควนฺต ยาจิ ติฏฺตุ ภนฺเต
ภควา กปฺป ติฏฺตุ สุคโต กปฺป พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย
สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ ยถา ต มาเรน ปริยุฏฺิตจิตฺโต ฯ
(ที.มหา. ๑๐/๙๔/๑๒๐)