ทรงพระสุบินนิมิต

            ในยามราตรีของคืนวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ขณะที่พระบรมโพธิสัตว์บรรทมหลับ
จนเวลาใกล้รุ่ง ทรงสุบินนิมิต ๕ ประการ คือ

            ๑.ทรงสุบินนิมิตว่า นอนหงายบนพื้นปฐพี มีภูเขาหิมพานต์เป็นเขนย
พระพาหาซ้ายจมลงไปในมหาสมุทรทิศบูรพา พระพาหาขวาหยั่งลงไปในมหาสมุทร
ด้านทิศปัจฉิม และพระบาททั้งสองหยั่งลงไปในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณ

            ๒.ทรงสุบินนิมิตว่า มีหญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอกขึ้นจากพระนาภี(สะดือ)
สูงขึ้นไปถึงท้องฟ้า

            ๓.ทรงสุบินนิมิตว่า หมู่หนอนเป็นอันมากมีสีขาวบ้างสีดำบ้าง ไต่ขึ้นมาจาก
ปลายพระบาททั้งคู่ ปิดลำพระชงฆ์(แข้ง) ตลอดจนถึงพระชานุ(เข่า)

            ๔.ทรงสุบินนิมิตว่า ฝูงนก ๔ จำพวก มีสีต่างๆ กัน คือ สีเหลือง เขียว
แดงและสีดำ บินมาจากทิศทั้ง ๔ ลงมาหมอบแทบพระบาท แล้วกลับกลายเป็นสีขาว
ไปหมดทั้งสิ้น

            ๕.ทรงสุบินนิมิตว่า  พระองค์เสด็จขึ้นไปเดินจงกรมบนยอดภูเขาที่เปรอะเปื้อน
เต็มด้วยมูตรคูถ(ปัสสาวะอุจจาระ)  แต่พระบาทของพระองค์ มิได้เปื้อน
ด้วยสิ่งเหล่านั้นเลย


            เมื่อทรงตื่นจากบรรทมแล้ว พระองค์ก็เริ่มพยากรณ์ไปตามลำดับว่า

               สุบินนิมิตข้อที่ ๑ เป็นนิมิตว่า พระองค์จะได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นผู้เลิศในโลก ทั้ง ๓ ได้แก่ กามโลก  รูปพรหมโลก  และอรูปพรหมโลก

                 สุบินนิมิตข้อที่ ๒ เป็นนิมิตว่า พระองค์จะได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนา
อริยมรรคมีองค์ ๘ แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งปวง

            สุบินนิมิตข้อที่ ๓ เป็นนิมิตว่า หมู่คฤหัสถ์ พราหมณ์และชนทั้งหลายที่นุ่งผ้าขาว
จะมาสู่สำนักของพระองค์และดำรงอยู่ในไตรสรณคมน์

            สุบินนิมิตข้อที่ ๔ เป็นนิมิตว่า วรรณะทั้ง ๔ เมื่อสละเพศฆราวาสมาบรรพชา
ในพระธรรมวินัย และจะได้บรรลุวิมุตติธรรมอันประเสริฐบริสุทธิ์หมดจดผ่องใส
โดยเท่าเทียมกัน

            สุบินนิมิตข้อที่ ๕ เป็นนิมิตว่า พระองค์จะบริบูรณ์ด้วยลาภสักการะ ที่ชาวโลก
ทั่วทุกทิศพากันนำมาถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใส  แต่พระองค์มิได้มีพระทัยติดอยู่ใน
ลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมลทินแม้แต่น้อย

            เมื่อพระองค์ทรงทำนายสุบินนิมิตดังนี้แล้ว ทรงทำสรีรกิจส่วนพระองค์เสร็จแล้ว
เสด็จไปประทับนั่งพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ โคนต้นไทรใหญ่ ซึ่งไม่ไกลจากที่นั้น

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง


บทภาพยนตร์

 

บรรยาย
           ในยามราตรีของวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ขณะที่ พระมหาบุรุษบรรทมหลับ
จวบจนใกล้รุ่ง  ได้ทรง สุบินนิมิตต่างๆ ๕ ประการ เมื่อทรงตื่นจากบรรทมก็เริ่มทำนาย
ไปตามลำดับว่า


           ๑. พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
           ๒. พระองค์จะได้ประกาศสัจธรรม แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
           ๓. ผู้คนทั้งหลายจะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์ และจะบังเกิด พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์
           ๔. ชาวโลกทุกชนชั้นวรรณะ เมื่อมาสู่สำนักของพระองค์แล้ว
จะได้รู้ธรรมอันบริสุทธิ์โดยเท่าเทียมกัน
           ๕. ชาวโลกจากทุกทิศจะพากันน้อมถวายลาภสักการะด้วยความเลื่อมใส
ศรัทธา แต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระทัยยึดติดลาภสักการะเหล่านั้นให้เป็นมลทินแม้แต่น้อย


หมายเหตุ
           -ในหนังสือจะมีรายละเอียด หลังจากทำนายฝันแล้ว ปฏิบัติภารกิจต่างๆ
แล้วนั่งผ่อนอิริยาบถ แต่ในการ์ตูนไม่ต้องมีรายละเอียดอย่างนั้น
ใช้ภาพสื่อบอกผ่านไปคร่าว ๆ