พญามารกรีธาทัพ

            พญาวสวัตดีมารแสวงหาโอกาส  เพื่อจะทำลายหนทางบรรลุพระโพธิญาณ
ของพระองค์  เมื่อได้ทราบว่า  ทรงอธิษฐานจิตตั้งมั่นจะไม่ลุกจากรัตนบัลลังก์ภายใต้
ร่มพระศรีมหาโพธิ์  จึงได้เรียกไพร่พล พร้อมศาสตราวุธนานาชนิด  และเนรมิตกาย
เป็นรูปต่างๆ    บางพวกก็เนรมิตกายเป็นยักษ์มีรูปร่างน่าเกลียดน่าสะพรึงกลัว
แสดงอาการประหนึ่งจะเข้ามาประหัตประหารให้ถึงสิ้นพระชนม์ให้จงได้

            ฝ่ายพญามารเมื่อเห็นมหาบุรุษยังคงประทับด้วยอาการปกติเช่นนี้    ก็ยิ่งมี
ความพิโรธโกรธแค้น  สั่งเสนามารเข้าโจมตีด้วยอาวุธร้ายต่างๆ  อีกทั้งบันดาลให้
ห่าฝน ๗ ประการตกลงมาจากอากาศ  แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆ พระบรมโพธิสัตว์
แม้เพียงชายจีวรให้หวั่นไหวได้  ศาสตราวุธและห่าฝนเมื่อตกลงใกล้พระวรกาย
ยังกลับกลายเป็นพวงมาลาทิพย์ เป็นเครื่องสักการะบูชาไปทั้งสิ้น

            พญามารจึงไส พญาช้างคีรีเมขล์ เข้าไปกวัดแกว่งสรรพอาวุธพร้อมตะโกน
ประกาศก้องว่า
           “รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา เกิดขึ้นด้วยบุญเรา ไพร่พลเสนานี้เป็นพยาน
ท่านจงเร่งลุกออกไป”

           พระบรมโพธิสัตว์จึงเปล่งสีหนาทตอบว่า
          “ดูก่อนพญามาร รัตนบัลลังก์นี้เป็นของเรา  
เกิดขึ้นด้วยบุญ
อันเราสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อน พระธรณีเป็นพยานแห่งเรา”

           ทันใดนั้น พระแม่ธรณีวสุนธรา ก็ปรากฏกายขึ้นกระทำอัญชลีกราบอภิวาท
ต่อพระบรมโพธิสัตว์ เปล่งวาจาประกาศเป็นพยานในการบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์
แล้วบิดเกศาของตนทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยว หลั่งไหลท่วมนองในสถานที่นั้น
ยกเว้นเขตรัตนบัลลังก์  กระแสน้ำไหลปานประดุจมหาสมุทรท่วมท้น  จนหมู่มาร
ไม่สามารถจะดำรงกายอยู่ได้  ถูกน้ำพัดพาลอยไปตามกระแสคลื่นจนหมดสิ้น

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

พญามาร
           เฮ้อ..เราเฝ้าติดตามเจ้าชายสิทธัตถะมาทุกย่างก้าว   เพื่อไม่ให้พบหนทาง
บรรลุธรรม    คราวนี้ถ้าขืนปล่อยให้ทำอย่างงี้ เห็นทีเจ้าชายจะพ้นจากอำนาจของเรา
อย่างแน่นอน เราจะต้องขัดขวางทำลายให้จงได้ ฮ่า ...ฮ่า

 

(ช่วงนี้เป็นช่วงพญามารพาไพร่พลบุกเข้าทำร้ายพระพุทธเจ้า ไม่ต้องมีคำบรรยาย
ใช้ภาพสื่อให้เข้าใจแทน)


                (เสียงโห่ร้อง, เคลื่อนทัพของเหล่ากองทัพพญามาร)

 

บรรยาย
           ด้วยพระบารมีต่าง ๆ ที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านาน
หลายชาติภพ ได้มาประชุมห้อมล้อมดุจดังเกราะแก้ว ส่วนพระองค์นั้น ก็มิได้หวาดหวั่น
มีพระหทัยตั้งมั่นสงบนิ่ง

 

พญามาร
           ฮ่า...ฮ่า...เจ้าชายสิทธัตถะ นึกรึว่าท่านจะรอดพ้นจากอำนาจของเรา
พญาวสวัตตีมารไปได้ ฮ่า..ฮ่า..

 

พญามาร (เสียงก้องในความคิด)
           หา..เมื่ออาวุธและอำนาจของเราไม่สามารถทำร้ายเจ้าชายสิทธัตถะได้
เราจะใช้เล่ห์อุบายอย่างอื่นดู


พญามาร
           เจ้าชาย...รัตนบัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่นี้ เกิดขึ้นมาคู่บารมีของเรา ไพร่พลของเรา
เป็นพยานให้แก่เราได้ ท่านจงลุกขึ้นแล้วคืนให้เราเสียดีๆ


พระพุทธเจ้า
           ดูก่อน พญามาร รัตนบัลลังก์นี้ เกิดขึ้นเพราะบารมีของเราที่บำเพ็ญเพียร
สะสมมาแต่ปางก่อน


พญามาร
           ฮ่าๆ...ผู้ใดเป็นพยานการเป็นเจ้าของรัตนบัลลังก์ของท่าน


พระแม่ธรณี
           เรานี่หละพยาน

 

พญามาร
            ...โอ...พระแม่ธรณี


พระแม่ธรณี
           การบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์ แม้แต่เพียงน้ำตรวจอุทิศกุศล   ที่หม่อมฉัน
ใช้มวยผมรองรับไว้บนเศียรเกล้า ก็มากพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้


หมายเหตุ
-ในหนังสือพุทธประวัติกล่าวถึงว่า หลังจากมีชัย พญามารแล้วเหล่ามารกลับมา
นมัสการ แต่ในการ์ตูนจะจบลงที่น้ำไหลบ่าท่วมกองทัพพญามารเท่านั้น เพราะ
ภาพสื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเอาชนะอยู่แล้ว ผู้ชมการ์ตูนจะรู้สึก
และเข้าใจได้เองไม่ต้องบรรยายละเอียดเป็นลักษณะของการอ่านหนังสือ


บรรยาย
           การมีชัยแก่หมู่มารในครั้งนี้ ทำให้พระมหาบุรุษมีพระหฤทัยตั้งมั่น
เป็นสมาธิแน่วแน่