ขับธิดามาร

           สัปดาห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศบูรพาของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับนั่งสมาธิ
ณ ใต้ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทร) เป็นเวลาอีก ๗ วัน

           ในลำดับนั้นธิดาของพญาวสวัตดีมารทั้ง ๓ คือ นางตัณหา นางราคา และ
นางอรดี อาสาที่จะทำให้พระพุทธองค์ตกอยู่ในอำนาจให้จงได้  จึงได้ทำการ
ประเล้าประโลมด้วยวิธีการต่างๆ   แต่ไม่สามารถจะทำให้น้ำพระทัยของพระองค์
หวั่นไหวสั่นคลอนได้ ธิดาพญามารทั้ง ๓ จึงปรารภว่า

           “พญามารผู้เป็นบิดา กล่าวเตือนไว้ถูกต้องแล้ว
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่มีบุคคลผู้ใดในโลกจะชักนำ
ไปสู่อำนาจแห่งตนได้โดยแท้  เพราะเป็นผู้ปราศจากกิเลส
ตัณหาโดยสิ้นแล้ว”
แล้วพากันกลับไปสำนักแห่งพญามาร

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

 

นางตัณหา
           น้องราคา น้องอรดี นั่นไงล่ะสมณโคดมผู้บรรลุธรรม


นางราคา
           ใช่แน่แล้ว พี่ตัณหา ต้องใช่พระสมณโคดมแน่แล้ว... บิดาของพวกเรา
ผู้เป็นถึงพญามารแม้จะ ยกกองทัพมาทำลายด้วยตนเองยังพ่ายแพ้กลับไป...
พวกเราต้องหาทางแก้แค้นให้จงได้


นางอรดี
           พี่ตัณหา พี่ราคา ในโลกมนุษย์นี้น้องยังไม่เคยเห็นชายใดที่จะมีจิตใจหนักแน่น
เอาชนะพวกเรา ๓ คนพี่น้อง ผู้เป็นตัวแทนแห่งความลุ่มหลงในกามฉันทะ
ไปได้ซักคนเลย


นางตัณหา
           น้องอรดีพูดถูกแล้ว พวกเราจะใช้ความเป็นหญิงผูกมัดพระสมณโคดม
ให้ติดตรึงลุ่มหลงอยู่ในกามฉันทะตราบนานเท่านาน ฮ่า...ฮ่า ...ฮ่า …

 

ดนตรีประกอบ

 

นางอรดี
           เจ้าชาย...เจ้าชาย… โอ๊ย ….

 

 

พระพุทธเจ้า
           ธิดามาร … พวกเจ้ากลับไปเสียเถิด สิ่งที่พวกเจ้าพยายามอยู่นั้น
ไม่อาจทำให้เราลุ่มหลงได้...เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆ
จนหมดสิ้นแล้ว

 

นางตัณหา
           หม่อมฉันตัณหากับน้องราคา และน้องอรดี ไม่ได้แกล้งใช้เล่ห์มารยา
แต่พวกหม่อมฉัน พึงพอใจในพระองค์จริงๆ นะเพคะ


นางราคา
            จริงๆ นะเพคะ แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีชายใดที่ทำให้พวกหม่อมฉัน
พอใจและหลงใหลเหมือนอย่างพระองค์มาก่อนเลย


นางอรดี
           นั่นสิเพคะ...พวกหม่อมฉัน ๓ พี่น้องยินดีมอบกายมอบใจแด่พระองค์
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  ขอแต่พระองค์พึงพอพระทัย...แม้จะเป็นเวลาอันสั้น
ก็ตามที    พวกหม่อมฉันก็ยินดีอย่าง หาที่สุดมิได้เพคะ

 

พระพุทธเจ้า
           เราได้บอกพวกเจ้าแล้วว่า เราได้ทำลายความอยากและความพึงพอใจใดๆ
จนหมดสิ้นแล้ว ยังจะมีสิ่งใดที่พวกเจ้าจะแสวงหาได้ในที่นี้.... จงไปเสียเถิด

 

 

(เสียงธิดามารทั้ง ๓ ร้องอุทานตกใจ และกรีดร้อง)

 

นางราคา
           โอ … ใบหน้าเรา ทำไมถึงเป็นอย่างนี้


นางอรดี
           โอ …ช่วยด้วย โอ...น่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกิน..โอ้ย...


นางตัณหา
           ต่อไปนี้จะไม่มีผู้ใดทำให้พระสมณโคดม  ผู้ตรัสรู้ บรรลุธรรม
ตกอยู่ในอำนาจได้อีกแล้ว...