พุทธบิดานิพพาน


            พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพุทธบิดา ประชวรหนัก พระพุทธองค์
ทรงพิจารณาพระชนมายุแห่งพระพุทธบิดา ทรงทราบว่าอยู่ได้อีกเพียง ๗ วันเท่านั้น
จึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาทั้งกลางวันและกลางคืน

              พระพุทธบิดาทรงเจริญวิปัสสนาไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนา
ก็ได้บรรลุพระอรหัตผล พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ ประการ ในวันที่ ๗
แล้วทรงเอนพระองค์เข้าสู่นิพพาน พระพุทธองค์ทรงลูบพระเศียรของพระพุทธบิดา
แล้วทรงยกพระบรมศพพระพุทธบิดาลงใส่หีบแก้ว ยกไปสู่ฌาปนสถานด้วยพระองค์เอง

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 


บทภาพยนตร์

 

พระเจ้าสุทโธทนะ (เสียงก้องในความคิด)
               โอ..ความเกิด..ความแก่..ความเจ็บ..และความตาย   โอ...ความยิ่งใหญ่......
ความดิ้นรนกระเสือกกระสน  ความยึดถือตัวตน...ความทุกข์


เสียงมหาดเล็กตะโกนเข้ามา
               พระพุทธเจ้าเสด็จมายังพระราชวังแล้วพระเจ้าข้า


พระเจ้าสุทโธทนะ
               หม่อมฉันทรมานเหลือกำลังที่จะอดทน คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
ได้อีกไม่นานแน่ๆ


พระพุทธเจ้า
               พระบิดาอย่าทรงปริวิตกไปเลย….สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ตั้งอยู่เป็นธรรมดา และดับไปเป็นธรรมดา   ทุกข์เท่านั้นที่เกิด... ทุกข์เท่านั้นที่ดับไป
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด  นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ...ไม่ใช่สตรี ไม่ใช่บุรุษ
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา

 

ดนตรีประกอบ

 

พระเจ้าสุทโธทนะ
               ตลอด ๗ วันมานี้ พระพุทธองค์ ประทานธรรมเทศนาทั้งกลางวันกลางคืน หม่อมฉันพ้นจากบ่วงแห่งสงสาร บรรลุพระนิพพานแล้ว ….เวลาของหม่อมฉัน
เหลืออยู่น้อยนัก จะขอถวายนมัสการลาดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพาน โทษอันใดที่ประมาท
ล่วงเกินทั้งกาย วาจา และใจ ขอทรงพระกรุณายกโทษทั้งปวงให้แก่หม่อมฉันด้วย
ขอทรงอนุญาตในอันที่จะทูลลาสู่นิพพานในบัดนี้เถิด