เสด็จดาวดึงส์เทวโลก

          พระพุทธองค์ทรงย่างพระบาทเหยียบเหนือยอดเขายุคันธรและเขาอิสิคิลิ
เข้าสู่ดาวดึงส์ประทับนั่งบนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ภายใต้ต้นปาริฉัตร เพื่อประทาน
พระสัทธรรมเทศนาสนองคุณแด่พระพุทธมารดา          ครั้งพระพุทธองค์ทอดพระเนตรมิได้เห็นพระพุทธมารดา จึงทรงมีพระดำรัสขึ้นว่า
“ขอพระมารดาเสด็จเข้ามาประทับใกล้ๆ ตถาคตจะแสดงธรรมโปรด”
พระพุทธมารดาจึงได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ฟังพระธรรมเทศนาตลอดพรรษา
(ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนที่เสด็จขึ้นมาจำพรรษา ณ ดาวดึงส์เทวโลก)
ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน สมดังที่ทรงพระอุตสาหะเสด็จมา


เสด็จลงจากเทวโลก


          ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญเดือน ๑๑ พระบรมศาสดา จึงตรัสแก่พวกเทวดาว่า
จะลงไปยังมนุษยโลกในวันรุ่งขึ้น ท้าวสักกเทวราชจึงได้เนรมิตบันไดทิพย์ ๓ บันได
คือบันไดทอง บันไดเงิน บันไดแก้ว พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์
บันดาลเปิดโลกทั้ง ๓ คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และนรก ให้มองเห็นกัน


          จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จลงจากดาวดึงส์สู่เมืองสังกัสสนครทางบันไดแก้ว
โดยมีเหล่าเทพยดาตามส่งเสด็จทางบันไดทอง เหล่าพรหมตามส่งเสด็จทางบันไดเงิน
ปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตร ทรงพิณขับร้องมาในเบื้องหน้า ท้าวสันดุสิตเทวราช
กับท้าวสุยามเทวราชทรงทิพย์จามรีถวายทั้ง ๒ ข้าง ท้าวมหาพรหมทรงทิพย์เศวตฉัตร
กั้นถวาย ท้าวโกสีย์อมรินทราธิราชประคองบาตรนำเสด็จพระบรมศาสดาเหล่ามหาชน
ที่รอรับเสด็จต่างพนมมือถวายอภิวาทพร้อมส่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการโดยถ้วนหน้า
ด้วยความปลื้มปีติโสมนัส พากันใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้า
ชาวพุทธถือเอาเหตุการณ์นี้จึงได้ทำบุญตักบาตรที่เรียกว่า “เทโวโรหนะ”

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

บทภาพยนตร์

 

ดนตรีประกอบ

 

บรรยาย
          เมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์ เป็นที่ปรากฏแล้ว พระพุทธองค์เสด็จลุกจาก
รัตนบัลลังก์ ย่างพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดเขายุคนธร แล้วก้าวพระบาทซ้าย
เหยียบยอดเขาพระสุเมรุ   อันเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ …

 

บรรยาย
         พระพุทธองค์เสด็จพุทธดำเนินเพียง ๓ ย่าง พระบาท ก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ประทับนั่งเหนือ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์  อันเป็นแท่นประทับของพระอินทร์
ผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของพระพุทธเจ้าในอดีต


บรรยาย
         ในกาลนั้นพระอินทร์ และเทพยดา ทั้งหลาย ต่างปิติโสมนัส
พากันมาเข้าเฝ้า เพื่อสดับฟังพระธรรมเทศนา


พระพุทธเจ้า
          พระมารดาของเราอยู่ ณ ที่ใดหรือ


พระอินทร์
          พระมารดาของพระพุทธองค์ ได้บังเกิดเป็น สันดุสิตเทพบุตร
อยู่บนสวรรค์ ชั้นดุสิตสูงขึ้นไป ข้าพระพุทธองค์จะไปทูลเชิญมาโดยเร็ว

 


พระพุทธเจ้า
          ขอพระมารดาเสด็จมาประทับใกล้ๆ เถิด พระคุณของพระมารดาที่มีมา
แต่อดีตภพ ยิ่งใหญ่สุดคณานับ เราขอโอกาสสนองพระคุณด้วยพระธรรมเทศนา
ตลอดเวลาสามเดือนที่ขึ้นมาจำพรรษา บนดาวดึงส์พิภพ เพื่อให้พระมารดา
ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน

 

พระพุทธเจ้า
          ดูก่อนพระมารดา...อวิชชาและตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน
เวียนว่ายไปยังสงสาร เมื่อขันธ์ทั้งหลายยังบังเกิดมีอยู่ การสมมุติว่าสัตว์ก็ยังมีอยู่
ความจริงแล้วกองสังขารเหล่านี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น
มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์
ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ

 

พระโมคคัลลานะ 
          เมื่อพระพุทธองค์เสด็จขึ้นมาจำพรรษาบนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์
เพื่อตรัสพระธรรมเทศนา พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ โปรดพระพุทธมารดา
มหาชนต่างสงสัยใคร่รู้ว่า เมื่อใดจะเสด็จลงจากเทวโลกกลับสู่โลกมนุษย์


พระพุทธเจ้า
         โมคคัลลานะจากนี้ไปอีก ๗ วัน เราจะลงจากเทวโลกที่ประตูเมือง
สังกัสสะ เธอจงไปแจ้งแก่มหาชนเถิด


พระอินทร์ (เสียงก้องในความคิด)
         ถึงวันออกพรรษาแล้ว เราจะเนรมิตบันไดทิพย์ ทั้ง ๓ เพื่อให้พระพุทธองค์
เสด็จลงจากเทวโลก


พระอินทร์
          บันไดแก้วอยู่ตรงกลางสำหรับ ส่งเสด็จพระพุทธองค์

 

พระอินทร์
          ด้านขวาบันไดทอง สำหรับเราและเทพยดา

 

พระอินทร์
          ด้านซ้ายบันไดเงิน สำหรับท่านท้าวสหัมบดีพรหม กับหมู่พรหม
ทั้งหลายที่ตามส่งเสด็จ

 

(เสียงจำนวนมากพูดพร้อมกัน)
สา … ธุ …

 

บรรยาย
          เมื่อจะเสด็จลงจากเทวโลกพระพุทธองค์ทรงทำ โลกวิวรณปาฏิหาริย์
เปิดโลกทั้ง ๓ คือ นรก สวรรค์ และโลกมนุษย์ ให้มองเห็นตลอดถึงกันหมดด้วย
พุทธานุภาพ จากนั้นจึงเสด็จลงจากดาวดึงส์สู่สังกัสสะนคร