ทรงปฏิสนธิ

            พระนางสิริมหามายา ทรงสุบินนิมิตว่า ท้าวจาตุมหาราชทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐ
ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ และ ท้าวกุเวร  มายกพระองค์ไปพร้อมทั้งพระแท่นที่บรรทม
มีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่ง ลงจากภูเขาทองมาสู่ห้องบรรทมของพระนาง
ชูงวงถือดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ววิมานมาเข้าเฝ้า  พร้อมทำประทักษิณ
ต่อพระนาง ๓ รอบ แล้วเข้าสู่ท้องข้างขวาของพระนาง


            เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงทราบถึงพระสุบินนิมิตนั้น  จึงรับสั่งให้เชิญหัวหน้า
พราหมณ์โหราจารย์ทั้งหลายเข้าเฝ้า พราหมณ์โหราจารย์เหล่านั้นได้ฟังแล้วก็กราบทูล
พยากรณ์ว่า “พระสุบินนิมิตนี้ พระองค์จะได้พระโอรสที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่
มีอานุภาพมาก หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้”

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

ดนตรีประกอบช่วงหลับฝัน

พระเจ้าสุทโธทนะ
             ท่านโหราจารย์ พวกท่านเห็นว่าพระสุบินนิมิตของพระมเหสีเป็นอย่างไร

 

โหราจารย์
             พระสุบินนิมิตของพระมเหสี บ่งบอกว่าพระองค์จะได้พระโอรส
ที่มีบุญญาธิการยิ่งใหญ่ มีอานุภาพมาก หาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้