อสิตดาบสทำนายพระลักษณะ

            อสิตดาบสทราบข่าวว่า  พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะประสูติแล้ว
จึงเข้าไปเยี่ยมในพระราชนิเวศน์ แล้วกล่าวทำนายตามตำราพยากรณ์ศาสตร์
มีคติเป็น ๒ นัยว่า

            “พระราชกุมารนี้  เมื่อเจริญวัยแล้ว  ถ้าอยู่ครองเพศฆราวาส
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าออกบวช จะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก”

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

ดนตรีประกอบ

 

 อสิตดาบส
            ข้าพเจ้าทราบข่าวพระราชโอรสประสูติจึงเข้ามาเยี่ยม

 

พระเจ้าสุทโธทนะ
            ขอบใจมากท่านอสิตดาบส           ....เออแน่ะท่านอสิตดาบส
ท่านเป็นที่เคารพนับถือของราชสกุลศากยะเรามาช้านาน...ท่านช่วยตรวจดูลักษณะ
ของลูกเราทีเถิดว่าเป็นประการใด  บรรดาประยูรญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วย

 

อสิตดาบส
            มหาบพิตรวางพระราชโอรสไว้ในพระอู่ก่อนเถิด ข้าพเจ้าจะได้ดูถนัด

 

ดนตรีประกอบ

 

อสิตดาบส (เสียงก้องในความคิด)
            พระกุมารนี้มีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษทุกประการ เท่าที่เราเคยเห็นมาก็ไม่มีผู้ใดมีลักษณะเพียบพร้อมอย่างนี้


พระเจ้าสุทโธทนะ (เสียงตกใจ)
           หา...ท่านอสิตดาบส!

 

อสิตดาบส
            ข้าพเจ้าตรวจดูลักษณะของพระราชโอรสแล้ว     ขอทำนายว่าพระราชโอรส
เมื่อเจริญวัยถ้าอยู่ครองเพศฆราวาสก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่
แต่ถ้าออกบวช จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลก


อสิตดาบส
           เฮ่อ...แต่น่าเสียดาย...


พระเจ้าสุทโธทนะ
           น่าเสียดายอะไรเหรอท่านอสิตดาบส


อสิตดาบส
           น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่จนได้ทันเห็น
มหาบุรุษพระองค์นี้

 

พระเจ้าสุทโธทนะ (เสียงก้องในความคิด)
            ลูกของเรา ภายภาคหน้าจะต้องเป็นมหาบุรุษมีอานุภาพยิ่งใหญ่
กว่าผู้ใดทั้งหมด