อภิเษกสมรส

           เมื่อพระชนมายุ ๑๖ พรรษา ได้อภิเษกสมรสกับ พระนางยโสธรา
(พระนางพิมพา)
ทั้ง ๒ พระองค์เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้ง ๓ หลัง ดุจเสวยทิพยสมบัติ

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

บรรยาย
            เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา    พระเจ้าสุทโธทนะมีรับสั่ง
ให้เสนาอำมาตย์ให้สร้างปราสาทสามหลัง     เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรส
ในแต่ละฤดู…

 

บรรยาย
              พระเจ้าสุทโธทนะทรงคิดหาวิธีไม่ให้เจ้าชายออกบวชจึงหารือเสนาอำมาตย์
เพื่อสู่ขอพระนางพิมพายโสธรามาอภิเษกสมรสเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ

 

ดนตรีประกอบ

 

 

บรรยาย
              เวลาผ่านไปจวบจนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะ   มีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา