ปัญจวัคคีย์ออกบวช

            โกณฑัญญพราหมณ์ ได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา
ก็ดีใจ เพราะตรงกับคำทำนายของตน จึงไปชักชวนพราหมณ์ ๔ คน คือ วัปปะ ภัททิยะ
มหานามะ
และอัสสชิ ให้ออกบวชตาม พราหมณ์ทั้ง ๕ นั้น ได้ชื่อว่า “ปัญจวัคคีย์”

            เที่ยวสืบเสาะติดตามหาพระมหาบุรุษไปตามสถานที่ต่างๆ จนมาพบพระองค์
ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ได้เห็นพระองค์กำลังทำความเพียรอยู่ ก็มีความมั่นใจว่า
พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน จึงได้เฝ้าอุปัฏฐากรับใช้
ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนให้รู้ตามบ้าง

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

 

บรรยาย
            ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ ได้ทราบข่าวพระมหาบุรุษออกบวชแล้ว ก็ดีใจ
รีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพราหมณ์ทั้ง ๗ ที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะ
ด้วยกัน   แต่มีเพียง ๔ คนเท่านั้น ที่พร้อมใจกันออกบวชจากนั้นจึงชวนกัน
ออกสืบเสาะตามพระมหาบุรุษ


บรรยาย
            พราหมณ์ทั้ง ๕ ที่ออกบวชนี้ คือ โกณฑัญญะ  วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ
และอัสสชิ ได้รับขนานนามว่าปัญจวัคคีย์


บรรยาย
            ต่อมาปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ติดตามพระมหาบุรุษ ตามสถานที่ต่าง ๆ จนพบ
พระองค์บำเพ็ญเพียร จึงอยู่คอยปรนนิบัติรับใช้โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว
จะได้แสดงธรรมโปรด