แสดงโอฬาริกนิมิต

       ในเวลาเช้า ตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชา พระพุทธองค์เสด็จเข้าไป
บิณฑบาต ณ เมืองไพศาลี ในครั้งนั้น พระพุทธองค์ได้แสดง โอฬาริกนิมิต คือตรัสให้
พระอานนท์ทราบว่า “ผู้ใดเจริญ อิทธิบาทภาวนา หรืออิทธิบาท ๔ สมบูรณ์ดีแล้ว
ผู้นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงกัปหนึ่ง หรือเกินกว่าได้ตามประสงค์”

แม้พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงนิมิตถึง ๓ ครั้ง แต่พระอานนท์ ก็มิได้ทูลอาราธนาให้ดำรง
พระชนมชีพอยู่ตลอดกัปหนึ่งเพราะเหตุที่พญามารได้เข้าดลใจ

 

 

ที่มาจากพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง

 

บทภาพยนตร์

พระพุทธเจ้า
       อานนท์ … บริเวณปาวาลเจดีย์แห่งนี้ เป็นสถานที่สงบเงียบ    หากบุคคลใด
ได้เจริญอิทธิบาท ๔ ประการ และบุคคลนั้นมีความปรารถนาจะให้อายุยืนได้ถึง ๑ กัป
(อายุขัยของมนุษย์ในยุคนั้น) หรือมากกว่านั้น ก็จะมีชีวิตยืนยาวได้สมปรารถนา


พญามาร
       ฮ่า…ฮ่า…พระพุทธเจ้าแสดงนิมิตโอภาสพูดกับพระอานนท์  หวังจะให้พระอานนท์
ทูลขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป จะได้แสดงธรรมะสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายได้อีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่าหวังไปเลย … เราจะต้องดลใจพระอานนท์ไม่ให้เข้าใจ
และนิ่งเฉยต่อนิมิตโอภาสนี้ซะแล้ว ฮ่า..ฮ่า..

 

พญามาร (เสียงก้องในความคิด)
      พระพุทธเจ้าพูดถึง ๓ ครั้งแล้ว เราดลใจให้พระอานนท์นิ่งเฉยไว้จนสำเร็จ
… ฮ่า … ฮ่า …

 

พระพุทธเจ้า
       อานนท์ เธอจงไปหาที่สงบ เจริญสมาธิภาวนาเถิด