โครงการภาพยนตร์ “พุทธศาสดา”

ฝ่ายสงฆ์

ประธานกิตติมศักดิ์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

คณะที่ปรึกษา

                                                          พระสุดใจ ทันตมโน       วัดป่าบ้านตาด
                                                          พระชยสาโร ภิกขุ          สถานพำนักสงฆ์ จ.นครราชสีมา
                                                          พระธวัชชัย สุตธัมโม      วัดป่าจำปาทอง

                                                                         ประธานกรรมการ
                                  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

                                                                           คณะกรรมการ
                            สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร)        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
                            สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สันตังกุโร)              วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
                            สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย)                 วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
                            พระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน)                             วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
                            พระธรรมไตรโลกาจารย์ (พูนศักดิ์ วรภัทโท)             วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
                            พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินโท)                      วัดหัวลำโพง
                            พระไพศาล วิสาโล                                           วัดป่าสุคะโต

 

ฝ่ายฆราวาส

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

 

                                                                         คณะที่ปรึกษา

             พล.ต.ม.จ.จุลเจิม   ยุคล                         ท่านผู้หญิงบุญเรือน  ชุณหะวัณ            พล.ร.อ.เดชา   บุนนาค
             พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์  โกมารกุล ณ นคร    ม.ร.ว.จักรรถ   จิตรพงศ์                     ม.ร.ว.สุดานนท์  สินธวานนท์
             คุณหญิงดรุณี   พูลทรัพย์                        รศ.คุณหญิงวงจันทร์  พินัยนิติศาสตร์     ดร.เจริญ  สิริวัฒนภักดี
             คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี                    นพ.ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ         นางวัลลีย์  ปราสาททองโอสถ
             พล.ท.นพ.สุปรีชา  โมกขะเวส                   นางสุมัณฑนา  โมกขะเวส                 อาจารย์จักรพันธุ์  โปษยกฤต
             รศ.จารุณี  กองพลพรหม                         นายเกษม  เกษมปัญญา                    นายภุชงค์  เพ่งศรี
             นพ.สุพัฒน์  วาณิชย์การ                          ทพ.สมนึก  วัฒนสุนทร                     ดร.ทองฉัตร  หงศ์ลดารมภ์
             นางพรรณกรอง  หงศ์ลดารมภ์                   นท.ทินกร  พันธุ์กระวี                       ศจ.เธียรชัย  ศรีวิจิตร
             นายวัลลภ  ตันติกุล                                นายวีระยุค  พันธุเพชร                       นายวันชัย  ธนิตติราภรณ์
             นายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี


ประธานอำนวยการ
ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ

รองประธานอำนวยการ
นางสมหมาย ประมลมิต


                                                                  คณะกรรมการอำนวยการ

             ม.ร.ว.ประกายฉัตร  ศุขสวัสดิ์                     คุณหญิงอรศรี  วังวิวัฒน์                    คุณจงรักษ์  สังข์ประสิทธิ์
             นายบรรยง  ถาวรธวัช                              นางพรรณพิศ  วาณิชย์การ                 นางจามรี  วัฒนสุนทร
             นายวิเชียร  ตันเจริญ                               นางสุภา  ตันเจริญ                           ดร.กล้า  สมตระกูล
             นายสด  แดงเอียด                                  นายสุทธิพงศ์  ตันตยาพิสุทธิ์              นายปกรณ์  ตันสกุล
             นายกัสสม  วรวรรณ ณ อยุธยา                   นายมาณพ  พลไพรินทร์                    นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ
             นายทินวัฒน์  ศุภผลศิริ                            นายจุลทัศน์  กิติบุตร                         นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ
             นางสัณหพิศ  โพธิรัตนังกูร                       นายจุมพจน์  เชื้อสาย                        นางชรินทร์ทิพย์  เดชะไกศยะ
             พล.อ.ชัยณรงค์  หนุนภักดี                        พล.ต.ต.กิตติพงษ์  เงามุข                   นายปรีชา  กันธิยะ
             นางภาวดี  ชฎาวัฒน์                               นางสาวเทวี  วงศ์วิทยา                      นายสมภพ  เดชสุพงศ์
             นางกนกพร  เดชสุพงศ์                            นายบรรจง  ยุวยงค์ดี       

 

                                                                 ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                       ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

รองประธานกรรมการดำเนินการ
นายธวัช ถาวรธวัช

                                                                 คณะกรรมการดำเนินการ

             พล.อ.ธีรเดช  มีเพียร                              พล.อ.ธานี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา            พล.ต.อ.อำนวย เพชรศิริ
             พล.ท.สกรรจ์  มิตรเกษม                         พล.ต.หญิงสาวิกา  ชื่นคงชู                นางนงเยาว์  นฤมิตรเรขการ
             นายวัลลภ  อธิคมประภา                          นางสาวพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์               นายวิวัฒน์  สุทธิพงษ์ชัย
             ดร.อภิชัย  จันทรเสน                              พล.ต.ต.ชูเกียรติ  ประทีปะเสน            นางจิตรา  ประทีปะเสน
             ดร.ประพิณ  อภินรเศรษฐ์                         นางสุมนา  อภินรเศรษฐ์                   นายมานิจ  สุขสมจิตร
             นางสาวรพีพรรณ  เหลืองอร่ามรัตน์             นายสิทธิ์  วิวัฒน์รชตะ                     นายปรเมษฐ์  จันทนาโกเมษ
             นายเอนก  กมลเนตร                              นายทวีเกียรติ  กีรติมงคลเลิศ             นายเสรี  จินตนเสรี
             นายพีระพล  ตรัยวัฒนา                           นายพิสัณห์  ทองไทย                     พ.ต.อ.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์
             นายสุวัฒน์  พฤกษ์เสถียร                         นางสาวยุคลธร  สดสวัสดิ์                 นายศุภชัย  สิทธิเลิศ
             ทพ.ญ.ภาวินี  พินัยนิติศาสตร์                    นายถาวภักดิ์ ตียาภรณ์                     นายชัยยง อัชฌานนท์
             นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์


                                                         ประสานงานราชการและองค์การต่างๆ

             นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์                      นางปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร                  พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์
             นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวนิช                        นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์                  พญ.วังวโรทัย สิงหศิวานนท์
             นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี                             นางสาวภัทธิรา หาญสกุล                   นายสุวัฒน์ อังคทาภิมณฑ์
             นายปิยะ สมบุญสำราญ                            นางสาวจุไรรัตน์ พูนสิน                      นายสยาม เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
             นายจามร ศุภผล                                    นางสาวจณา สินธวานนท์                   นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
             นางสาวนิตยา ลอยหา                             นางสาวบุญสิตา โภคทรัพย์                 นางสาวพันธ์ลดา วัฒนสุนทร


                                                                        ประชาสัมพันธ์
             นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์           ดร.อภิสิทธ์ ฉัตรทนานนท์          นายชะวิน ภาสุระ          นายพิสิฏฐพล สิมะเสถียร

                                                                  ควบคุมงานภาพยนตร์
             นางสาวพันธ์ภิรมย์ ใบหยก                         นางสาวพันธ์พิไล ใบหยก                     นายพีรพงศ์ สุรวรรณ
             นายพุทธพร ไพบูลย์                                นายเนาวรัตน์ เทพศิริ                          นายไชยรัตน์ ณ บางช้าง


                                                                 งานผลิต และเผยแพร่
                                         ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                         ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                         ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                         องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย


                                                                             เหรัญญิก
             นายชาญวุธ ถาวรธวัช            นายสุนัย ถาวรธวัช             นางโสรัจส์ ศิริเกียรติสูง        นายวศิน ถาวรธวัช

                                                                             การเงิน
             นางสาวธัชพร ถาวรธวัช          นายพัชร ศิริเกียรติสูง          นายชิระ ถาวรธวัช              นายวรดล ศิริเกียรติสูง

                                                                              บัญชี
             นายธีรเมธ ถาวรธวัช              นายราเชน ถาวรธวัช            นายภูเบศ ถาวรธวัช           นายปิติภัทร ศิริเกียรติสูง
             นางสาวนริศรา เออวาย          นางดาราพร ศิริเกียรติสูง

                                                                              ธุรการ
                         นางสาววรรณรัชต์   ยงเกียรติไพบูลย์                              นางสาวปรมา   ปกรณ์ชัยกุล
                         นางสาวพัลลภา   ตันติวังไพศาล                                   นางสาววชิรา   ศรีวิกรม


โพรดัคชั่นและแอ็นนิเมชั่น สตูดิโอ
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

โพรเจ็ค ไดเร็คเตอร์
นางสาวอภิรดี รัตนวิภาพงศ์


วิชชวลและโฟโทกราฟ
นายธำรงค์  คงรักช้าง


กำกับภาพเคลื่อนไหวและกำกับศิลป์
นายนิรันดร์  พลรบ


โมชั่นกราฟฟิค และ วิชชวลเอฟเฟ็คท์ส
นางสาวปิยวรรณ  รอดแผ้วพาล


แคแร็คเทอร์ คอนซัลเทชั่น
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


ออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์
นายจิทัศ  ศรสงคราม

ลำดับภาพ
นายแซม ฟอร์คเนอร์ อาจารย์พิเศษวิชาภาพยนตร์ คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
นายปิยะวุฒิ วิมาลา

ลำดับภาพอาวุโส
ผศ.ปกรณ์ พรหมวิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

                                                             บทภาพยนตร์ และ คำบรรยาย
                                                        กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
                                           ดร.พิสิฐ เจริญสุข               ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
                                           นายเอนก ขำทอง               นักวิชาการศาสนา ๘ ว กรมการศาสนา
                                           นายปัญญา สละทองตรง       นักวิชาการศาสนา ๘ ว กรมการศาสนา
                                           ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร              ข้าราชการบำนาญ กรมการศาสนา/
                                                                                อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                           นายประภาส แก้วสวรรค์        นักวิชาการศาสนา ๕ กรมการศาสนา
                                           นายอรรถกานท์ พิมพ์วงศ์      บทภาพยนตร์
                                           นางสาวอภิรดี รัตนวิภาพงศ์    ประสานงานวิชาการและการผลิต


                                                                   เสียงพากย์ภาษาไทย
               นายสุภาพ  ไชยวิสุทธิกุล                          นายธวัช   รัตตะชัย                             นายธงชัย   ชาญชำนิ
               นางพจมาน หงษ์ทอง                              นางรัตติยากร  ณ บางช้าง


                                                                  บทบรรยายภาษาอังกฤษ
                                        พระชยสาโร ภิกขุ           สถานพำนักสงฆ์ จ.นครราชสีมา
                                        นายสุวัฒน์ เจริญสุข        อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ มหามกุฎราชวิทยาลัย
                                        นายสำคัญ เอื้อชูเกียรติ

บทบรรยายภาษาจีน
มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชูปถัมภ์


ห้องบันทึกเสียง
สตูดิโอ แสนแสบ


บทเพลงประกอบ
ลาวดวงดอกไม้ เขมรละออองค์ ลาวดำเนินทราย แขกมอญบางขุนพรหม สีนวล
เขมรเขาเขียว ทวาราวดี มอญรำดาบ มอญขว้างดาบ ลาวสวยรวย

ซออู้และขิม
นายวันชัย เอื้อจิตรเมศ


กำกับเสียง
นายกิติพันธ์ ปุณกะบุตร อาจารย์พิเศษวิชาออกแบบเสียง คณะศิลปและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


ออกแบบเวปไซด์
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
นางสาว อภิรดี รัตนวิภาพงศ์
นาย นิรันดร์ พลรบ
นางสาว ปิยวรรณ รอดแผ้วพาล

 

เอื้อเฟื้อพื้นที่โฮสต์ในการจัดเก็บข้อมูล
www.palunghost.com
นาย วีระชัย แก่นภักดี (WebSnow)

 


                                                                ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้อง
                                      พระศรีคัมภีรญาณ          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                      ผู้แทน                        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
                                      นายสด แดงเอียด          อธิบดีกรมการศาสนา
                                      นายปกรณ์ ตันสกุล         รองอธิบดีกรมการศาสนา
                                      นายกฤษศญพงษ์ ศิริ       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
                                      นายพิสิฐ เจริญสุข          ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา
                                      นายเอนก ขำทอง          หัวหน้าส่วนศาสนธรรมในสถานศึกษา ๘ ว.
                                      นายปัญญา สละทองตรง  นักวิชาการศาสนา ๘ ว.
                                      นายสมบัติ ศีลสาร          ผู้แทนเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
                                      นายเสนาะ ผดุงฉัตร        ข้าราชการบำนาญ กรมการศาสนา/
                                                                      อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                      นายสันติ ผลิผล             นักวิชาการศาสนา
                                      นายชวลิต ศิริภิรมย์         นักวิชาการศาสนา
                                      นายชนะกิจ คชชี            นักวิชาการศาสนา
                                      นายธนพล พรมสุวงษ์      นักวิชาการศาสนา


                                                                            เลขานุการ
                                                     นายจุมพล   ชฎาวัฒน์        นายณัชชัย   ถาวรธวัช
                                                     นายจิระ   ศิริสัมพันธ์          นายมนตรี  วิโรจน์เวชภัณฑ์


ผู้อำนวยการผลิต
นายธวัช ถาวรธวัช


ขอขอบคุณและอนุโมทนา
ข้าราชบริพารและคณะผู้ตามเสด็จฯ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
กระทรวงวัฒนธรรม
ครอบครัวถาวรธวัช
ครอบครัวประมลมิต
ครอบครัวศิริเกียรติสูง
ครอบครัวรัตนวิภาพงศ์
บริษัท ซี.ที. แลนด์ จำกัด (อาคารไทมส์ สแควร์)
บริษัท วันนภา จำกัด (ภัตตาคารจีนจัสมิน)
บริษัท เบรฟฮาร์ท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
และทุกๆ ท่านที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน

น้อมกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์

 

ทีมงานจัดทำคำบรรยายภาษาจีนภาพยนตร์ “พุทธศาสดา”
(กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕)

ที่ปรึกษา

                                                พระมหาเถระ ซิงหวิน  ประธานสงฆ์ผู้ก่อตั้ง วัดโฝวกวงซัน
                                                พระมหาเถระ ซินติ้ง    ประธานมูนนิธิแสงพุทธธรรมสากล
                                                พระมหาเถระ ซินเผย   เจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซัน
                                                พระมหาเถรี  ฉือหยง   ประธานฝ่ายเผยแพร่วัฒนธรรมและสื่อ

ประสานงาน
ภิกษุณี อัมพิกา อัคคชินญาณ

เทคนิค
Beautiful life Television Co.,Ltd

งานแปลภาษาจีน
ภิกษุณี อัมพิกา อัคคชินญาณ
ภิกษุณี หยิ่วฟาง
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน อุษา โลหะจรูญ

                                                                   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ

                                                  มูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคม ในพระสังฆราชูปถัมถ์
                                                 มูลนิธิแสงพุทธธรรม


ทีมงานจัดทำคำบรรยายภาษาอิตาลี ภาพยนตร์ “พุทธศาสดา”
(กรกฎาคม ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕)

ที่ปรึกษา

                                          พระอาจารย์ฟิลลิป ฉันทปาโล            พระครูสันติธรรมวิเทศ
                                          พระประทีป คุตฺตธมฺโม (และคณะ)       พระจันที ภูริปญฺโญ
                                          พระสุพจน์ สุวโจ                            พระลูการ์ มหาปัญฺโญ
                                          นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูต    เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
                                          นายณัชชัย ถาวรธวัช                       นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี


ประสานงาน

                                                               นางวิไลลักษณ์  บุญช่วยเหลือ
                                                               นางสาวประภาพร น้อยประสิทธิ์
                                                               ชมรมไทยอาสาในอิตาลี
                                                               SIGNORINA JARIYA DI PATRIZIO


เทคนิค
นายกีรติ  จิตตราวงศ์
นางสาวแดง  แซ่เบ๊

กฎหมาย
SIGNORA ERIKA NOVALE


งานแปลอิตาลี

                                      SIGNOR. CARLO DUNCAN                SIGNOR. CLAUDIO SANTINI
                                      นางธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์                      นางสาวบัวสอาด สุขสมจินตน์
                                      นางสิญามณฑ์ พัวพัฒนขจร                SIGNORA TIZIANA MERANI
                                      นายพงศ์ศักดิ์ ศรีสอ้าน                       SIGNORINA SARA BELLETTATO
                                      นายนพพร ตรีเทวี                             นางน้ำทิพย์ ฤทธิ์เทพ
                                      นางสาวอัจจนา ผลานุวัตร                   SIGNOR. RAINO TRASEI
                                      นางสาวพรรณเพ็ญ วัยเจริญ                 นายอนุรักษ์ วีระเดชะ
                                      SIGNOR. IAN JERIMI KORMAN         นางสาวเกศสุดา นารินรักษ์
                                      นางสาวอวัตถา วิทยกุล                      นางศิริพร วสุวราภรณ์
                                      นายประพนธ์ หล่อศรีศุภชัย                  SIGNOR. DORIAN DI RENZO
                                      นางสาวปิยธาริน หล่อศรีศุภชัย              นางปัญญาพร เริ่มรัตน์ เลโอนาดี้
                                      นางมาลัย ต่อมหล้า                           นางอารณีย์ จันทร์พงษ์
                                      SIGNORINA FLAVIA DI PATRIZIO     นางสาวสุภารัตน์ อดิเรกศิวกุล
                                      SIGNOR. MARCO CAMINATA            SIGNOR. DENIS CAMINATA
                                      นางสาวปรียานุตร สุรินทร์แก้ว               นางสรินยา วิทยาอารีย์กุล
                                      นางจินต์สุดา โพธิ์แก้ว                        SIGNORA LUCIANA MANAVELLA
                                      นางสาวภัทรวดี ปานขาว


ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ

                                               ชมรมไทยเจโนวา                ชมรมวัฒนธรรมไทยในตรีเวเนโต้
                                               ชมรมคนไทยในอิตาลี โรม     สมาคมรวมใจไทย
                                               กลุ่มเพื่อนไทยอิตาลี            กลุ่มคนไทยในเตรนโต้

 


ขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านที่มีรายนามข้างต้น
รวมทั้งผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่มีส่วนร่วมในโครงการทุกท่าน